Stichting Cultuurhistorisch Fonds Boreel

Doelstelling

De Stichting Cultuurhistorisch Fonds Boreel is een ANBI stichting en heeft ten doel het in eigendom verwerven, bewaren, beheren, in bruikleen geven en tentoonstellen van allerhande kunstwerken, documenten en overige (familie)stukken. In het bijzonder werken die met de geschiedenis van de familie Boreel of en hun woonhuizen als Waterland en Beeckestijn verband houden. Waar mogelijk wordt aan het publiek toegang verschaft tot (delen van) de verzameling door werken (tijdelijk) in bruikleen te geven of door toegang te verlenen voor onderzoek. Daarnaast heeft de stichting als doel het verlenen van financiƫle ondersteuning aan personen die niet in hun levensbehoefte kunnen voorzien of die financiering voor een studie behoeven.

De Stichting Cultuurhistorische Fonds Boreel richt zich op stukken van (kunst)historisch belang en niet op de algemene informatie over de geschiedenis van de familie. Voor de familiegeschiedenis biedt de Wikipedia pagina over de familie een goed aanknopingspunt.

Beleidsplan

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het in eigendom verwerven, het (doen) bewaren, het (doen) beheren, in bruikleen geven en tentoonstellen van allerhande kunstwerken, documenten, boeken, wetenswaardigheden en overige familiearchiefstukken. In het bijzonder (kunst)werken, zaken en voorwerpen die met de geschiedenis van de familie Boreel verband houden.

De stichting kent drie inkomstenbronnen:

  1. (jaarlijkse) donaties en bijdragen;
  2. inkomsten uit bruikleen;
  3. inkomsten uit vermogen.

Het vermogen wordt beheerd door een grote bank in een matig offensief mandaat dat dividend inkomsten genereert. Het bestuur overlegt met de bank over dit profiel, maar de bank neemt de beleggingsbeslissingen en beheert de beleggingsportefeuille binnen het afgesproken profiel.

De gelden van de stichting worden met name aangewend om de kunstcollectie in stand te houden en uit te breiden. Daarnaast kunnen de gelden van de stichting worden aangewend voor onderstand.

Het Familiearchief bij het Nationaal Archief

Bij het Nationaal Archief in Den Haag is een groot familiearchief ondergebracht. Het bevat stukken van de familie van en over de familie van 1443 tot 1931, het archief van de familie Pels (1571-1862) en van de Stichting Frankendaal (1637-1877). Het archief is bij het Nationaal Archief te raadplegen na toestemming van de Stichting Cultuurhistorisch Fonds Boreel. Via deze link komt u bij het relevante deel van de website van het Nationaal Archief.

Oorsprong van de verzameling

Jacob Willem Gustaaf Boreel heeft de Stichting in 1885 opgericht om de verzameling familieportretten bij elkaar te houden. Dat heeft hij lang voor zijn overlijden in 1937 gedaan maar ten tijde van de oprichting had hij "alleen" twee dochters en voorzag dat er een kans was dat de verzameling uit elkaar zou vallen. Vermoedelijk bestond de verzameling van de Stichting bij het overlijden van Jacob uit ongeveer 65 werken. Afgezien van een enkele schenking of aankoop is de verzameling in 1989 belangrijk uitgebreid door het "legaat Gevers". De tak van de familie Gevers die op Marquette had gewoond stierf toen uit en de laatste Gevers die op Marquette had gewoond liet ongeveer 25 werken na aan het Cultuurhistorisch Fonds Boreel. De Borelen die op Westerhout in Beverwijk woonden waren neven en nichten van Daan Gevers die de werken naliet. Vandaar de keuze voor het legaat aan de Stichting.

In de daarop volgende jaren is de verzameling met een aantal gerichte aankopen en schenkingen verder uitgebreid.

Bestuurssamenstelling

De stichting kent een bestuur dat uit (ten minste) drie leden bestaat. Het bestuur van Stichting Cultuurhistorisch Fonds Boreel bestaat thans uit:

  • de heer J.J. Boreel (voorzitter);
  • de heer H.G. Boreel (secretaris-penningmeester); en
  • de heer F.E.P. Boreel (algemeen lid).

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. De bestuurders zijn geen familie van elkaar in de zin van de definitie van familie voor een ANBI Stichting, te weten familieleden met een verwantschap tot in de 4e graad.

Verslag activiteiten

De feitelijke werkzaamheden van de stichting komen overeen met de statutaire doelstelling. De activiteiten zijn gericht op het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de kunstcollectie. De activiteiten zijn erop gericht deze doelstelling (op de lange termijn) te realiseren.

Overige ANBI gegevens

RSIN nummer: 8058 96 727
Contact: info@cultuurfondsboreel.nl
Postadres: L. van Wijkplein 3, 2101 EL Heemstede

Financien

De balans en staat van baten en lasten van 2022 zijn via deze link online beschikbaar.
Het Cultuurhistorisch Fonds Boreel is geen "grote ANBI" stichting en hoeft derhalve niet het standaard formulier te gebruiken.

Contact

Voor vragen over de website en/of de kunstwerken of voor nieuws dat u op de website wilt laten plaatsten kunt u mailen naar info@cultuurfondsboreel.nl